ZvA legt WLZ uit

Welke zorg valt onder de Wlz?

De Wlz vergoedt zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Op grond van de Wlz kan ook thuis zorg worden verleend op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is echter alleen mogelijk als de zorg verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Daarnaast valt de zorg voor mensen die voor een behandeling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in een instelling verblijven na drie jaar verblijf in de Zvw onder de Wlz. Bij deze cliëntengroep is sprake van verblijf in een instelling

Wat houden de verschillende vormen van Wlz-zorg in?

De Wlz geeft recht op een integraal pakket zorg. Deze zorg bevat:

Wanneer kan iemand een beroep doen op de Wlz?

De Wlz is bedoeld voor zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Daarnaast valt de zorg voor mensen die voor een behandeling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in een instelling verblijven na drie jaar verblijf in de Zvw onder de Wlz. Het gaat om mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking. En om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Hoe is de toegang tot Wlz-zorg geregeld?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) telt het recht op zorg vast. Het CIZ geeft een indicatiebesluit af en stelt ook een zorgprofiel vast. Het indicatiebesluit gaat naar het zorgkantoor en naar de medewerker. Het zorgkantoor bemiddelt bij het vinden van passende zorg. De medewerker kan vervolgens kiezen voor Zorg in natura of zorg thuis (Volledig Pakket Thuis of persoonsgebonden budget).

Zorg in natura

Het zorgkantoor bemiddelt bij het vinden van een zorgaanbieder. De client kan een eventuele eigen voorkeur voor een bepaalde zorgaanbieder aan het zorgkantoor doorgeven. Heeft deze zorgaanbieder een wachtlijst, dan zorgt het zorgkantoor voor overbruggingszorg door een andere zorgaanbieder.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb kan het zorgkantoor verstrekken onder in de Wlz genoemde voorwaarden.

Het pgb bestaat vervolgens uit een trekkingsrecht: het budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Combinatie van zorg in natura en pgb

ndien een medewerker is geïndiceerd voor meerdere zorgvormen, kan hij ervoor kiezen voor de ene zorgvorm alles zelf te regelen met een pgb en de andere zorgvorm via zorg in natura te ontvangen. Dat is dan een combinatie van zorg in natura en persoonsgebonden budget.

Wie kunnen er Wlz-zorg leveren?

Alle zorgaanbieders met een toelating voor het leveren van intramurale zorg, kunnen Wlz-zorg leveren. Ook Zelfstandige zorgverleners kunnen zorg leveren die onder de Wlz valt, dit zal in de praktijk vaak zorg betreffen die in verband met het overgangsrecht nog uit de Wlz wordt bekostigd.

Hoe zit het met eigen bijdragen onder de Wlz?

Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo. Het CAK geeft informatie over alle zaken rondom de eigen bijdrage. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage, of als u bezwaar hebt tegen de hoogte van gefactureerde eigen bijdragen kunt u uw bezwaar indienen bij het CAK.

Blijft het pgb bestaan in de Wlz?

Het pgb heeft een wettelijke basis in de Wlz. Dit betekent dat niet de landelijke Wlz-uitvoerders maar de zorgkantoren verantwoordelijk worden voor het verstrekken van het pgb. Cliƫnten die kiezen voor een pgb, krijgen het pgb toegewezen van het zorgkantoor. Het pgb bestaat uit een trekkingsrecht: het budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Hoe ziet de Overgangsregeling Wet langdurige zorg eruit?

Medewerkers die per 1 januari 2018 in een instelling wonen met een AWBZ-indicatie voor verblijf