Ga naar de inhoud

Begeleidingsstijlen die geboden worden

De meest toegepaste begeleidingsvorm die de begeleiders op de werkvloer toepassen is die van Active Support. Active Support: Het model Active Support gaat uit van een aantal algemene principes die van belang zijn voor een zo gewoon mogelijk leven:

 • Deelnemen aan de samenleving
 • een netwerk van relaties hebben, waaronder ook collega's
 • Deze relaties moeten van langere door zijn (continuïteit)
 • De kans krijgen om ervaringen op te doen en te leren.
 • Keuzemogelijkheden hebben en controle over het eigen bestaan.
 • Een zekere status krijgen en gerespecteerd worden.
 • Behandeld worden als een individu

Het model is ontwikkeld om de benodigde structuur te bieden om mogelijkheden tot ontwikkeling te brengen. Het model bestaat uit vier onderdelen:

 1. Activiteiten en ondersteiningsplanning (week- of dagprogramma)
 2. Gelegenheidsplanning (kansen scheppen).
 3. Trainingsplannen (met betrekking tot het aanleren van vaardigheden)
 4. Individuele plannen ( te vergelijken met zorgplannen)

Belangrijk doel in de active support is om het afhankelijkheidsgevoel van de persoon te doorbreken door mensen zoveel mogelijk dingen die ze zelf kunnen ook zelf te laten doen, of hen dit te leren.

Bij de lvb doelgroep wordt gebruik gemaakt van de Doe Durf Leer methode. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking kan het soms moeilijk zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Zij hebben beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling maar ook in hun sociaal aanpassingsvermogen. Deze doelgroep wordt vaak snel overschat. Mede hierdoor worden ze overvraagd op school, op het werk en in het alledaagse contact. Dit vraagt van ons als begeleiders een passende begeleidingshouding. Onze begeleiders hebben de handvatten om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de mensen met een lvb om hem of haar op passende wijze te ondersteunen. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij de begeleidingsvragen van mensen met een lvb en hebben zij maximale regie over hun zinvolle dag invulling bij Zorg voor Arbeid.

Indien er sprake is van bijkomende complexere problematiek wordt er gebruik gemaakt van de 4 pijlers van het methodisch kader LifeWise met hun belangrijkste handvatten:

 • Inbedden
 • Ontwikkelen
 • Stabiliseren
 • Verbinden

MMS (Maatschappelijk Steun Systeem)

Een netwerk van personen en organisaties, professionals en ervaringsdeskundigen. Gezamenlijke missie hierbij is draagvlak, kennis en mogelijkheden vergroten ter participatie van kwetsbare burgers. De Haagse Werktafels is een gestructureerd overleg binnen het MMS, met als doel passende dagbesteding te vinden voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het participeren in de maatschappij.

PEP en Den Haag DOET

Gezamenlijk bemiddelen zij tussen professionals en vrijwilligers, op basis van vraag en aanbod.
Wij als stichting bieden werk- en leerplaatsen aan vrijwilligers. Iedereen die affiniteit heeft met onze doelgroep kan hier aan de slag. Er zijn functies in de techniek, de administratie en het creatieve onderdeel. Uiteraard zijn mensen met een beperking en/of welke willen (re)integreren meer dan welkom in ons team!

ROC Mondriaan en Haagse/Leidse Hogescholen

Zorg voor Arbeid biedt jaarlijks een stageplaats aan een aantal studenten uit het reguliere onderwijs, welke een opleiding volgen op MBO- of HBO niveau.

Savantis en Calibris

Zij zijn erkende opleidingspartners voor praktijkopleiding in de sector zorg & welzijn. Van beide hebben wij een kwalificatie als erkend leerbedrijf.

Het perspectief van de begeleider staat centraal. de regie met betrekking tot het ontwikkelen van de collega/medwerker. De collega/medewerker moet de gelegenheid krijgen om aan te geven wat zijn of haar interesses zijn en wat hij/zij wil leren. Zij bepalen vervolgens samen de aanpak en de begeleider observeert of de medewerker volgt. Actief hulp opdringen werkt averechts en regelmatig overleg met de collega/medewerker is daarom zeer belangrijk. De leidinggevende echter bepaalt de dagindeling van ieder individu, de begeleider verwerkt de ideeën en wensen van de collega/medewerker in diens begeleidingsplan. Het stimuleren van initiatief genomen door de collega/medewerker is daarbij essentieel.

De begeleider heeft een houding en bejegening naar de collega/medewerker waarin het perspectief, dus de ideeën van de collega/medewerker, als bron om te ontwikkelen wordt gevolgd zowel verbaal als non- verbaal.

De insteek is om de collega/medewerker te stimuleren en voornamelijk zelf de regie te laten nemen, uiteraard voor zover mogelijk.

Doordat er een hoge verantwoordelijkheid inzake de ontwikkeling en het persoonlijk welzijn van de collega/medewerker is het belangrijk voor de begeleider om zich in te lezen in dossier en documentatie wanneer er sprake is van onvoldoende kennis.

Zorgvoorarbeid mobile menu