Ga naar de inhoud

100% kwaliteit in onderhoud, 100% maarschappelijk verantwoord werken

Zorg voor Arbeid werkt met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Daarom steken we meer dan gemiddelde tijd in hun begeleiding. Ervaren werkmeesters staan klaar om hen te ondersteunen.

De vaardigheden worden getraind, met het accent op wat je kan en niet op wat je niet kan.

Ook de sociale vaardigheden krijgen meer dan voldoende aandacht. o.a. hoe ga je met klanten/opdrachtgevers om, kan je leren om met andere mensen samen te werken. Durf je te vragen als je iets niet kan en alle zaken die te maken hebben met de persoonlijke ontwikkelingen van jezelf.

In de eigen werkplaats doen onze mensen de technische vaardigheden op. Ook bereiden we ze voor op zelfstandig werken. We trainen hen in sociale vaardigheden. Op het werk is er altijd toezicht. Niet alleen op de kwaliteit van het werk, maar ook op het welzijn van de medewerkers. Veiligheid is gewaarborgd: werkmeesters beschikken over alle relevante diploma‘s en certificaten, zoals BHV, EHBO, VCA en CFB .

Hoe is de samenwerking geregeld?

• Met iedere medewerker sluiten we een leer/werkovereenkomst af. Daarin staan de rechten en plichten voor beide partijen duidelijk omschreven.

• Met ouders/verzorgers, begeleiders en andere betrokkenen is regelmatig overleg. Zijn er problemen in de samenwerking, dan nemen we direct contact op.

• Op geestelijk en sociaal gebied is er contact met Middin, IpseDeBruggen, Levin, ‘s Heeren Loo en andere stichtingen die veelal (ook) de woonbegeleiding verzorgen.

• Ook particuliere cliënten met een PGB zijn van harte welkom bij Zorg voor Arbeid

Zorgvoorarbeid mobile menu